מוכנות לכיתה גי

ISBN: 978-965-7210-61-1 ב ´´ מסת ש״ח 37 : מחיר מומלץ יצחקשלו &אתי עוזרי ´ מוכנותלכיתהא 1 חוברתזו מיועדתלבוגרי גן חובההעוליםלכיתהא’, ומטרתההיאלהכין אותםלמעברלכיתהא’. החוברת נכתבה על- ידי אנשי מקצוע מנוסים, מחברי ספרי לימוד במתמטיקה, בהתאם לתוכניתהלימודים, והושקעבהמניסיונם הפדגוגי הרב. בחוברתעשינו מאמץלהקיףאתהחומרשנלמדבגן הילדים, וזאתלשםחזרה, כמו כן התווספו נושאיםשיילמדו בתחילתכיתהא’. המסתייעיםבחוברתיוכלו “לצבור ביטחון” ולהתחיל את שנתהלימודים“ברגל ימין”. ייחודה של החוברת הוא בכך שבתחילת כל מקבץ תרגילים מופיעות דוגמאות פתורות שמאפשרותלתלמידיםלהתמודדעםהמשימותהשונותשבה. בסוף החוברתהבאנו פתרונותשל התרגילים. בעזרתם כל אחד מהילדים יכול לבדוק את רמתהביצועשלו בתרגיליםהשוניםבאופן עצמאי, ללאסיועשל הורהאו מורה. זאתועוד, הבדיקההעצמיתשל התשובותמאפשרתלכל אחדמהילדיםללמודמטעויותיו. החוברתמעוצבתבצורהאסתטיתומושכתאתהעין, וללאספקעובדהזו תסייערבותלעידוד הלימודבאמצעותה. אנו מקוויםשהחוברתתסייערבותלילדיםותקרבאותםללימודוהצלחהבמקצועחשובזה. יצחק שלו & אתי עוזרי ׳ א מוכנות לכיתה מתמטיקה ISBN:978-965-7210-59-8 ב ´´ מסת חוברת זו מיועדת לבוגרי כיתה ב׳ העולים לכיתה ג’, ומטרתה להכין אותם למעבר זה. , בהתאם ספרי לימוד במתמטיקה מחברי החוברת נכתבה על- ידי אנשי מקצוע מנוסים, לתוכנית הלימודים, והושקע בה מנסיונם הפדגוגי הרב. בחוברת זו עשינו מאמץ להקיף את החומר שנלמד בכיתה ב׳ לשם חזרה. כך יוכלו המסתייעים בחוברת “לצבור ביטחון” ולהתחיל את שנת הלימודים “ברגל ימין”. ייחודה של החוברת הוא בדוגמאות הפתורות בתחילת כל מקבץ תרגילים. הן מאפשרות לתלמידים להתמודד עם המשימות השונות שבה. בסוף החוברת הבאנו את הפתרונות של התרגילים. בעזרתם יכול כל אחד מהתלמידים לבדוק את רמת הביצוע שלו בתרגילים השונים באופן עצמאי, ללא סיוע של הורה או מורה. זאת ועוד, הבדיקה העצמית של התשובות מאפשרת לכל אחד מהתלמידים ללמוד מטעויותיו. החוברת מעוצבת בצורה אסתטית ומושכת את העין, וללא ספק תסייע רבות לעידוד הלימוד באמצעותה. אנו מקווים שהחוברת תסייע רבות לתלמידים ותקרב אותם ללימוד והצלחה במקצוע חשוב זה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=